KALVARIE AUCTION PRESENTS: THE PREMIÈRE

Bekijk heel de veiling collectie

VEILINGVOORWAARDEN ONLINE VEILING

 

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN van de ONLINE veiling
   
  1. De Kalvarie.auction wordt georganiseeerd door GEENS NV-STAL DE KALVARIE, met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo (Belgium), Torendreef 14.
    
  2. Op elk lot geldt er een veilingscommissie van 10%.
    
  3. Het deelnemen aan deze veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudsloze kennisname en aanvaarding van deze veilingsvoorwaarden.
    
  4. Kopers moeten zich zelf registeren voor de online veiling via de website www.kalvarie.auction alvorens ze kunnen deelnemen aan de veiling.
    
  5. De bieder/koper garandeert ten alle tijde de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de bieder gebruik maakt bij de veiling zijn strikt persoonlijk en mogen door een bieder niet aan derden worden overgedragen.
    
  6. De verkoop komt tot stand onder Belgisch Recht door middel van veiling en toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van het afrekeningsbedrag te vermeerderen met de eventueel van toepassing zijnde BTW. De biedingen en de betalingen gebeuren in EURO.
  7. De veiling verloopt volgens de volgende biedstappen: 500€ per stap tot 10.000€ , 1000€ per stap tot 20.000€, daarna 2000€ per stap.
    
  8. Op de website wordt een indicatieve sluitingstijd voor de veiling per veulen/paard aangegeven. Wordt echter in de laatste 5 minuten voor sluiting nog een bod uitgebracht op een bepaald lot, dan zal de veiling betreffende dat lot automatisch verlengd worden met 5 minuten. De verlengde tijd wordt de nieuwe indicatieve sluitingstijd.
    
  9. Het goed wordt toegekend aan de hoogste bieder.
   De verkoopprijs wordt als volgt berekend:
   -de prijs van het lot + commissie van 10% = netto prijs
   -mogelijks vermeerderd met de van toepassing zijn de BTW (21%)
   -totaal = afrekeningsbedrag
   Geens NV-Stal de Kalvarie zal een factuur opmaken en opsturen.
    
  10. Geen BTW zal aangerekend worden in deze 2 gevallen:
   1. De factuur kan opgemaakt worden aan een bedrijf gevestigd in de Europese Unie, buiten België, met een geldig BTW-nummer. De koper moet voldoen aan alle voorwaarden verbonden aan een rechtmatige intracommunautaire transactie.
   2. De veulen of de draagmerrie (embryo) is verkocht buiten de Europese Unie en de 2 volgende voorwaarden zijn vervuld:
    1. Het veulen of de draagmerrie (embryo) wordt overgebracht buiten de Europese Unie.
    2. De koper bezorgt geldige transport- en exportdocumenten aan Geens NV-Stal de Kalvarie binnen de 3 maanden na de levering van het veulen of de draagmerrie (embryo). De koper moet voldoen aan alle voorwaarden verbonden aan een rechtmatige export transactie.
    Als Geens NV-Stal de Kalvarie de documenten niet bekomt of het veulen of de draagmerrie (embryo) worden niet buiten de Europese Unie gebracht, dan wordt het bedrag van de BTW aangerekend aan de koper.
     
  11. Pick-up
   Na de veiling en de betaling door de koper, wordt de levering geregeld. De koper betaalt het transport of regelt het transport zelf
    
  12. De eigendom van het goed gaat over op het ogenblik van de betaling door de koper aan Geens NV-Stal de Kalvarie..
    
  13. Een bod dient te worden gedaan op de wijze zoals door Kalvarie Auction op de Veilingstaat wordt aangegeven. De Veiling geschiedt “bij opbod”. De bieder is gebonden aan zijn Bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere bieder die een Bod uitbrengt, wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk gebonden jegens Kalvarie Auction voor de uit zijn Bod jegens Kalvarie Auction voortvloeiende verplichtingen. Indien meerdere personen verklaren gezamelijk een Bod uit te brengen of hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens Stal de Kalvarie. Kalvarie Auction is gerechtigd deel te nemen aan de Veiling en namens derden een Bod uit te brengen op de ter Veiling aangeboden kavel(s).
    
  14. Kalvarie Auction treedt op als een Veilingsdienst. De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de Veiling worden uitsluitend door Kalvarie Auction bepaald. Dit betekent onder andere dat Kalvarie Auction de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de Veiling bepaalt en de discretionaire bevoegdheid heeft om, één of meer Kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) Kavels, een Bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de Veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.  De duur van een Veiling staat aangegeven op de Veilingwebsite. Dit laat onverlet dat Kalvarie Auction gerechtigd is om een Veiling van een Kavel/Kavels te annuleren, op elk moment (voortijdig) te beëindigen, te schorsen of te verlengen. . Zo zal Kalvarie Auction onder meer in de situatie dat, vanwege technische storing(en), een Veiling niet voor alle Bieders toegankelijk is van haar recht tot verlenging van de Veiling gebruik kunnen maken. Kalvarie Auction is hiertoe evenwel niet verplicht. Een Bieder is verplicht om door of namens Kalvarie Auction in het kader van een Veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen. Een Deelnemer aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een internetveiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen.  Geenszins kan Kalvarie Auction voor dergelijke zaken aansprakelijk gesteld worden.
    
  15. Geens NV-Stal de Kalvarie is niet aansprakelijk voor zichtbare en/of verborgen gebreken. Alleszins is de aansprakelijkheid van Geens NV-Stal de Kalvarie maximaal beperkt tot de door de Koper betaald afrekeningsbedrag.
    
  16. De verkoop geschiedt  overeenkomstig de Belgische wetgeving. Bij eventuele geschillen zal enkel het Belgische recht van toepassing zijn en zullen de rechtbanken van Turnhout exclusief bevoegd zijn om van de geschillen kennis te nemen.
    
  17. Kalvarie Auction behoudt zich het recht voor om deze Veilingvoorwaarden zonder voorafgaande aankondiging aan te passen. In geval van dergelijke aanpassingen gelden de nieuwe Veilingvoorwaarden van rechtswege.
    
  18. Iedere aansprakelijkheid van Kalvarie Auction in verband met en voortvloeiende uit de Veiling, deze Veilingvoorwaarden en de Kavels is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Kalvarie Auction.
  19. Bij betwisting tussen de Engelstalige en Nederlandstalige veilingsvoorwaarden geldt enkel de Nederlandstalige tekst van de veilingsvoorwaarden.
    
 2. VEULENS
  1. Alle veulens zijn gecontroleerd door de veearts. Het rapport kan opgevraagd worden.
  2. Het risico van het veulen gaat over op de koper op het moment van de levering van het desbetreffende veulen aan de koper of aan de transportfirma. Levering gebeurt op de maatschappelijke zetel.
    
 3. INGEPLANTE EMBRYO’S – DRAAGMERRIES
  1. Na de veiling zullen alle draagmerries terug gecontroleerd worden op zwangerschap door onze veearts.
   1. Als ze niet zwanger zijn, wordt de verkoop geannuleerd. Kalvarie Auction heeft geen verplichting om een ander embryo te leveren.
   2. Na de controle van de zwangerschap en de bevestiging hiervan door onze veearts, gaat alle risico over op de koper, ook als de merrie bij Stal de Kalvarie blijft. De koper beslist of hij een verzekering neemt.
     
  2. De draagmerrie,  die het embryo draagt dat verkocht is aan de koper, blijft de eigendom van de verkoper  en zal, niet later dan 6 maanden na de geboorte van het veulen, door de koper naar de verkoper terug gebracht worden, in goede gezondheid, ontwormd en gevaccineerd. Voor de draagmerrie zal een waarborg van 2500 EURO (excl. BTW) aan gerekend worden. Deze waarborg zal terug gestort worden aan de koper als de draagmerrie in goede gezondheid terug gebracht wordt.
    
  3. Het veulen wordt genoemd naar de Stal de Kalvarie door het achtervoegsel "de kalvarie"
    

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie